COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización ÁMBITO EDUCATIVO

Como hablamos -o/a, Lenguaje sexista.

2007. Fundación Mujeres. Mancomunidad de Municipios Valle del Gauadiato.

Existen 10 fórmulas diferentes relacionadas co análise das diferentes discriminacións das mulleres a través do uso da linguaxe. Todas explicadas cunha linguaxe clara e sinxela de forma que sirva para a transmisión directa ao alumnado.

VER GUÍA

 

Guia del lenguaje para el ámbito educativo.

2008. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 

Ten como obxectivo fundamental analizar o uso da lingua no ámbito educativo e coñecer a presenza de mulleres e homes na lingua que se emprega, ofrecer modelos e alternativas diversas, para axustar o seu uso á realidade social na que vivimos homes e mulleres.

VER GUÍA

 

Guia Orientativa para el uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Universidad de Málaga. 

Guerrero Salazar Susana. Unidad de Igualdad de la Universiad de Málaga.

Trátase dunha ferramenta de consulta que pretende amosar de forma áxil e práctica todos os recursos dispoñibles para adquirir hábitos de comunicación igualitarios e respetuosos con mulleres e homes, fundamentalmente a través da visbilización da presenza das mulleres nas mensaxes e imaxes e procurar que as imaxes e mensaxes emitidas pola Universidade estén libres de rumbos sexistas.

VER GUÍA

 

Manual de Linguaxe Inclusiva no Ámbito Universitario. 

2012. Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo

Este manual é unha ferramenta dirixida a fomentar a necesidade de empregar unha linguaxe que represente con simetría e precisión a mulleres e homes, propoñendo pautas de actuación que permitan incorporar os hábitos cotiás de comunicación.

VER GUÍA

 

Guia para el uso no sexista de la lengua castellana y de imágenes en la UPV/EHU.

Dirección para la Igualdad Universidad del País Vasco-Euskal-Herriko.

Este documento ten como pretensión facilitar a análise, reflexión e utilización de termos comúns no ámbito universitario sen carga sexista. Pode empregarse de xeito que promova a equidade de mulleres e homes tanto no entorno docente, no investigador e no administrativo.

VER GUÍA

 

Guía de lenguaje no sexista. 

Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Universidad de Granada.

A importancia de empregar linguaxe non sexista é moito maior no ámbito univeristario, abarcando non so a linguaxe administrativa, sinon a de toda a comunidade universitaria. Somos un espello onde se mira toda a sociedade, e debemos ser conscientes que a nosa linguaxe é un vehículo de comunicación social fundamental para a igualdade de mulleres e homes. 

VER GUÍA

 

Guía de uso para un lenguaje igualitario. 

2012.  Unitat d´Igualtat.  Universitat de Valencia.

Esta guía ofrece recursos e estratexias dirixidas ao persoal da Universitat de Valencia co fin de facilitar a utilización na súa comunicación unha linguaxe igualitaria non sexista. Articúlase en fichas onde se ofrece unha breve descrición do tema tratado e se desenvolve posteriormente a información de forma máis completa.

VER GUÍA

 

Guía para un uso igualitario  y no sexista del lenguaje  y de la imagen en la Universidad de Jaén

2012. Guerrero Salazar Susana. Unidad de Igualdad. Universidad de Jaén

A finalidade deste guía é aportar unha ferramenta tanto ao alumnado, como ao profesorado e ao persoal administrativo que supoña unha axuda na súa actividade investigadora e de xestión.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com