COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización nos medios de comunicación 

Recomendaciones para el uso no sexista ni androcentrico del lenguaje y de las imágenes en los medios de comunicación. 

Universitat de Lleida. Ministerio de Sanidad, Servizos Sociales e Igualdad.

Esta guía é o resultado da aplicación das medidas do I Plan de Igualdade da Universidade de Lleida. Ten como obxectivo ofrecer aos medios de comunicación locais ferramentas para incorporar a perspectiva de xénero na linguaxe e imaxes. Trátase de promover unha comunicación igualitaria, que visibilice e recoñeza por igual a mulleres e a homes.

VER GUÍA

 

Lenguaje no sexista en los medios de comunicación y publicidad. Apuntes para la igualdad.

Área de Juventud, Educación y Mujer Cabildo de Tenerife

Esta guía persegue establecer unha serie de pautas de actuación no seo dos medios de comunicación que contribúan a que a imaxe de mulleres e homes teña un tratamento ético e igualitario para ambos os sexos 

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com